Conditor StartUp

Regulamin projektu „CONDITOR StartUP”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie.
 2. Organizatorem projektu jest „Multiagencja Conditor” Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w: Ząbkowice Śląskie 57-200 ul. Legnicka 1, wpisana
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358231; NIP 883-18-38-460 oraz Kancelaria Księgowo-Finansowa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 8871813733, REGON: 365431177, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000637839.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://startup.conditor.pl/
 4. Projekt składa się z trzech części, przy czym część druga i trzecia nie jest obligatoryjna i jest w pełni zależna od woli Organizatora.
 5. Pierwsza część projektu stanowi konkurs na najlepszy biznesplan – pomysł na działalność gospodarczą do zrealizowania na terenie powiatu ząbkowickiego.
 6. Druga część projektu to możliwe odbycie płatnego rocznego stażu w siedzibie Organizatora, przez zwycięzcę pierwszej części projektu.
 7. Trzecia część projektu to możliwe dofinansowanie laureata I miejsca w kwocie do 20.000 zł na rzecz zrealizowania zwycięskiego biznesplanu.

§2
CEL PROJEKTU

       Celem projektu jest:

 1. wspieranie przedsiębiorczości wśród uczniów klas maturalnych,
 2. naprowadzenie na chęć rozwoju gospodarczego powiatu ząbkowickiego,
 3. zdobycie wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności ,
 4. promocja przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi,
 5. zdobycie doświadczenia zawodowego w stabilnej firmie.

§3
ZASADY PROJEKTU

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 2. Udział w projekcie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.
 4. Projekt zakłada konkurs na najlepszy biznesplan.
 5. Do konkursu nie będą dopuszczone prace zespołowe.
 6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek w terminie do dnia 6 czerwca 2022r. :
  a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej https://startup.conditor.pl/ wraz z załącznikiem stanowiącym biznesplan uczestnika.
  b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika przez Organizatora.
  c) Oświadczenie, że konkursowy biznesplan jest pracą indywidulaną i nie stanowi znamion plagiatu.
 7. Pierwsza część projektu obejmuje 4 etapy:
  I. Przyjmowanie biznesplanów – do 6 czerwca 2022 r. za pośrednictwem Formularza
  II. Wybór trzech biznesplanów przez Komisję – 7-10 czerwca 2022 r.
  III. Prezentacja trzech biznesplanów przez uczestników – 13-15 czerwca 2022 r.
  Prezentacja biznesplanu przez uczestnika powinna trwać nie krócej niż 5 minut. Uczestnik zobowiązany będzie do odpowiedzi
  na wszystkie pytania komisji konkursowej w zakresie prezentowanego biznesplanu.
  IV. Ogłoszenie wyników i wybór zwycięzcy – 20 czerwca 2022 r.
 8. Zgłoszenia biznesplanów przesłane po dniu 6 czerwca 2022 r. nie będą uwzględnione w konkursie.
 9. Nagrodami pieniężnymi dla zwycięzców są:
  – 1.000 zł za zajęcie I miejsca,
  – 500 zł za zajęcie II miejsca,
  – 300 zł za zajęcie III miejsca,
 10. Druga część projektu jako nagroda dodatkowa obejmuje możliwe odbycie płatnego rocznego stażu w siedzibie Organizatora,
  przez zwycięzcę I miejsca pierwszej części projektu. Organizator przewiduje łączny czas trwania stażu do 1 roku.
 11. Staż odbędzie się w oparciu o umowę o pracę na pełen etat w podziale:
  – pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy, a jeśli zostanie podjęta decyzja o jej przedłużeniu:
  – druga umowa na okres 9 miesięcy.
 12. Podczas trwania stażu, zwycięzca odbędzie pracę we wszystkich działach znajdujących się w centrali Organizatora. Celem tego
  ma być poznanie mechanizmów funkcjonowania firmy na przykładzie działalności Organizatora, w szczególności: poznanie podstaw księgowości, kadr, skutecznego marketingu (PR), skutecznej sprzedaży, zarządzania i organizacją zasobami ludzkimi.
 13. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów, zobowiązując się przy tym do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie uczestników konkursu.
 14. Organizator może nie wyłonić zwycięzcy, jeżeli przesłane zgłoszenia nie będą spełniały kryteriów.
 15. Organizator zastrzega możliwość na zawarcie z Uczestnikiem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, w przypadku wygrania konkursu, na co uczestnik wyraża zgodę.

§4
KOMISJA KONKURSOWA

 1. Za prawidłowy przebieg Konkursu biznesplanów oraz ocenę zgłoszeń będzie odpowiedzialna Komisja Konkursowa.
 2. Komisja wszelkich czynności konkursowych będzie dokonywać w składzie 4-osobowym, w której skład wchodzą:
  – Ireneusz Szczepaniak,
  – Nikola Niżniowska,
  – Grzegorz Prokopczuk,
  – Pamela Guzy.

§5
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest: „Multiagencja Conditor” Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w: Ząbkowice Śląskie
  57-200 ul. Legnicka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358231; NIP 883-18-38-460
  oraz Kancelaria Księgowo-Finansowa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
  NIP: 8871813733, REGON: 365431177, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
  we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000637839.
 2. Dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, przetwarzane
  są w następujących celach:
  a) Uczestnictwo w projekcie CONDIOR StartUp: konkurs biznesplanów.
  b) Uczestnictwo w projekcie CONDIOR StartUp: odbycie stażu.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w projekcie.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w ust. 2 powyżej.
 5. Wykorzystanie wizerunku uczestnika nastąpi poprzez:
  a) utrwalenie w formie zdjęcia, zamieszczonego na profilach prowadzonych przez Organizatora w portalach społecznościowych,
  tj. Instagramie oraz na Facebooku, w tym na profilach publicznych oraz na profilach dedykowanych na wewnętrzny użytek Organizatora, w celach związanych z promowaniem działalności Organizatora i popularyzowania udziału w projektach,
  b) utrwalonego w formie zdjęcia, zamieszczonego na profilu w google.pl należącym do Organizatora, w celu promowania działalności Organizatora,
  c) utrwalonego w formie zdjęcia, zamieszczone na stronie www.conditor.pl, w celach związanych z promowaniem działalności Organizatora oraz w celu popularyzowania udziału w projektach Organizatora.
 6. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 8. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  c) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) przenoszenia danych,
  f) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  g) nie podlegania profilowaniu,
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Chcąc skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 8 powyżej, proszę przesłać wiadomość drogą mailową na adres e-mail iodo@conditor.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny : ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

§6
ZASADY OCENY BISNESPLANÓW

 1. Po spełnieniu przez uczestnika warunków formalnych opisanych w §3 ust.6 niniejszego Regulaminu, komisja konkursowa dokona oceny przesłanych biznesplanów. Ocena będzie dokonana za wskazane poniżej obszary:
  a) Zbadanie potrzeb rynkowych powiatu ząbkowickiego (0- 10 pkt.)
  b) Innowacyjność (0- 10 pkt.)
  c) Opis produktu lub usługi, charakterystyka działalności (0- 10 pkt.)
  d) Założone działania marketingowe, organizacyjne, techniczne (0- 10 pkt.)
  e) Analiza finansowa (0- 10 pkt.)
  f) Plan i harmonogram wdrożenia (0- 10 pkt.)
 2. Po wyłonieniu 3 najlepszych prac, ich autorzy zostaną zaproszeni na spotkanie w celu prezentacji swojego biznesplanu. Wystąpienie uczestnika zostanie ocenione za wskazane poniżej obszary:
  a) Sposób zaprezentowania pomysłu (0-5 pkt.)
  b) Rzeczowość odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej (0-5 pkt.)
 3. Ostateczna suma uzyskanych przez uczestnika punktów może wynieść 70 punktów. Zwycięzcą zostanie uczestnik z największą ilością uzyskanych punktów.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.