CONDITOR StartUp

Regulamin projektu „CONDITOR StartUP”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie.
2. Organizatorem projektu jest „Multiagencja Conditor” Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w: Ząbkowice Śląskie 57-200 ul. Legnicka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920341; NIP 883-18-38-460.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://startup.conditor.pl/
4. W ramach tegorocznej edycji projektu w 2023 roku, Organizator obejmie patronatem jedynie Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich.
5. Projekt będzie trwał od dnia 05.10.2023 r. maksymalnie do dnia 31.05.2023 r.
6. CONDITOR nie ponosi odpowiedzialności za niestawiennictwo się uczestnika na szkoleniu, jak również za wszelkie wypadki losowe, które wydarzyć się mogą uczestnikom w drodze na szkolenia i z powrotem do szkoły/domu.

§2
CEL PROJEKTU

Celem projektu jest:
a) wspieranie przedsiębiorczości wśród uczniów klas ekonomicznych szkoły
b) naprowadzenie na chęć rozwoju gospodarczego powiatu ząbkowickiego,
c) zdobycie wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności ,
d) promocja przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi.

§3
ZASADY PROJEKTU

1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
2. Udział w projekcie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-4 o profilu ekonomicznym Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich.
4. Szkoła wyznaczy z każdej klasy 1-4 o profilu ekonomicznym 4-osobową grupę, która weźmie udział w szkoleniu. Każda z grup może korzystać z pomocy swojej klasy przy opracowaniu biznesplanu dla działalności.
5. W projekcie uczestniczyć będzie łącznie 20 uczniów.
6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przekazanie Organizatorowi podpisanych zgód przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział w projekcie oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora, w terminie do dnia 15 października 2023 r.
7. Conditor StartUp jest projektem szkoleniowym oraz konkursowym na najlepszy biznesplan, zaprezentowany przez 4-osobową reprezentację każdej z klas ekonomicznych.
8. Szkolenia uczniów odbywać się będą w siedzibie CONDITOR przy ul. Legnickiej 1 w Ząbkowicach Śląskich, w częstotliwości jeden dzień w miesiącu od godziny 8.30 do godziny 14.00. Terminy spotkań ustalone będą ze Szkołą.
9. Każdego dnia szkoleniowego obowiązkowym elementem będzie podpisanie listy obecności przez uczestników.
10. Każdy dzień poświęcony będzie innej tematyce oraz będzie składał się z dwóch bloków: części merytorycznej wykładowej oraz drugiej- warsztatowej i poświęconej pracy w grupach.
11. Każda z grup podczas pierwszego spotkania wylosuje jeden profil działalności gospodarczej, dla której przez cały cykl szkoleniowy wraz ze wsparciem całej swojej klasy ma za zadanie przygotować pisemny biznesplan. Każda grupa może zdecydować się na dodatkowe narzędzia, które pomogą zaprezentować umiejętności zdobyte na szkoleniach.
12. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego każda grupa przedstawi komisji biznesplan oraz przedstawi w dowolnej formie wynik swoich plac, prezentując plan rozwoju wylosowanej działalności gospodarczej.
13. Projekt zakłada 7 lub 8 spotkań szkoleniowych, z czego ostatnie spotkanie poświęcone będzie przekazaniem konkursowych biznesplanów oraz prezentacji prac przez grupy.
14. Prezentacja biznesplanu przez grupę powinna trwać nie krócej niż 5 minut. Uczestnik zobowiązany będzie do odpowiedzi na wszystkie pytania komisji konkursowej w zakresie prezentowanego biznesplanu.
15. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów, zobowiązując się przy tym do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie uczestników konkursu.
16. Organizator zastrzega możliwość na zawarcie z Uczestnikiem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, w przypadku wygrania konkursu, na co uczestnik wyraża zgodę.
17. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31.05.2023 r.

§4
NAGRODY

1. W projekcie nagrodzona zostanie jedna grupa.
2. Nagrodą w projekcie jest:
a) 4x bon do sklepów EMPIK o wartości 500 zł każdy- po jednym dla każdego z uczestników wygranej grupy,
b) dofinansowanie do 3-dniowej wycieczki szkolnej dla całej klasy wygranej grupy, w kwocie 20.000 zł

§5
KOMISJA KONKURSOWA

1.Za prawidłowy przebieg projektu oraz ocenę prac będzie odpowiedzialna Komisja Konkursowa.
2. Komisja wszelkich czynności konkursowych będzie dokonywać w składzie 4-osobowym, w której skład wchodzą:
– Ireneusz Szczepaniak
– Nikola Niżniowska
– Grzegorz Prokopczuk
– Pamela Guzy
– Łukasz Majerczyk
3. Skład komisji konkursowej może ulec zmianie.

§6
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest: „Multiagencja Conditor” Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w: Ząbkowice Śląskie 57-200 ul. Legnicka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920341; NIP 883-18-38-460

2. Dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, numer telefonu, numer telefonu rodzica/opiekuna, adres e-mail, przetwarzane są w celu uczestnictwa w projekcie CONDIOR StartUp.
3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w projekcie.
4. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w ust. 2 powyżej.
5. Wykorzystanie wizerunku uczestnika nastąpi poprzez:
a) utrwalenie w formie zdjęcia, zamieszczonego na profilach prowadzonych przez Organizatora w portalach społecznościowych, tj. Instagramie oraz na Facebooku,
w tym na profilach publicznych oraz na profilach dedykowanych na wewnętrzny użytek Organizatora, w celach związanych z promowaniem działalności Organizatora i popularyzowania udziału w projektach,
b) utrwalonego w formie zdjęcia, zamieszczonego na profilu w google.pl należącym do Organizatora, w celu promowania działalności Organizatora,
c) utrwalonego w formie zdjęcia, zamieszczone na stronie www.conditor.pl, w celach związanych z promowaniem działalności Organizatora oraz w celu popularyzowania udziału w projektach Organizatora.
6. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
8. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
d) ograniczenia przetwarzania,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
g) nie podlegania profilowaniu,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Chcąc skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 8 powyżej, proszę przesłać wiadomość drogą mailową na adres e-mail iodo@conditor.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny : ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

§7
ZASADY OCENY BISNESPLANÓW

1. Komisja konkursowa dokona oceny przesłanych biznesplanów. Ocena będzie dokonana za wskazane poniżej obszary:
a) Zbadanie potrzeb rynkowych powiatu ząbkowickiego (0- 10 pkt)
b) Opis produktu lub usługi, charakterystyka działalności (0- 10 pkt)
c) Założone działania marketingowe, organizacyjne, techniczne (0- 10 pkt)
d) Analiza finansowa (0- 10 pkt)
e) Plan i harmonogram wdrożenia (0- 10 pkt)
f) Ocena pracy grupy podczas zajęć (0-5 pkt)
g) Rzeczowość odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej (0-5 pkt.)
2. Ostateczna suma uzyskanych przez uczestnika punktów może wynieść 60 punktów. Zwycięzcą zostanie uczestnik z największą ilością uzyskanych punktów.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.